rok

rok

Kto w rzeczywistości mógłby w sądzie obronić oskarżonego w sprawie karnej?

Ustawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. mówi, że wyłącznie mecenas lub aplikant adwokacki, zatem osoby uprawnione do wykonywania zawodu adwokata, posiadają prawo obrony osoby podejrzanej lub oskarżonej o dokonanie wykroczenia lub przestępstwa karnego.
Ta regulacja posiada na celu zapewnienie, że w tak ważnej kwestii jak postępowanie karne, pomocy będzie udzielać osoba, która posiada najwyższy poziom fachowego przygotowania do roli obrońcy.

Czym w rzeczywistości są czynności notarialne i gdzie mogą być wykonywane?

Wszystkie czynności wykonywane przez notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Zgodnie z wymienioną ustawą każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego i jest powołany do podejmowania czynności, których strony są zobowiązane albo pragną nadać postać notarialną, przy czym czynności te mają charakter urzędowego dokumentu.